فرم ویزای امریکا(Ds160)ونحوه تکمیل آن

وقت فوری سفارت آمریکا                                                          سفارت امریکا...